SEVER OPPDRAG

Hovedsaklig forretningsmessige formidlingsoppgaver og enkeltoppdrag.

 

RETNINGSLINJER OG FORMALITETER VED EKSTERNOPPDRAG

PUNKTER FRA "NORMATIVE RETNINGSLINJER" AV 11.03.08 SOM I RANGERT ORDEN

REGULERER OG FORKLARER OPPDRAGSDELEN I SEVER:

 

§ 1 SEVER forholder seg til de lover og regler som sikres av defacto maktmidler.
Betyr å overholde lover og regler som gjelder for det styresett som har kontroll over territoriet, og ikke påta seg konfrontatoriske roller overfor makthavere, uansett disses moralske legitimitet.

§ 5 SEVER skal ikke taes til inntekt for spesifikke interessegrupper eller normative samfunnsorganisasjoner, men bygger på den felleskristne europeiske kulturarven og representativt demokrati med markedsøkonomi som virkemiddel for økonomisk og sosial utvikling.
Betyr å ikke gi åpen støtte til samfunnsorganisasjoner med sterk moralsk, fordelingspolitisk eller liknende interessegruppe-profil, utover formål og strategier som beskrevet i vedtektene og § 3 her, knyttet til å fremme utvikling gjennom læringseffekt fra russlandsk side og gjensidig nyttig samarbeid innen alle samfunnssektorer, for å bidra til et pluralistisk, differensiert lønnsomhetsbasert produksjonssamfunn som sikrer eget folks interesser. Organisasjoner med sterke interesseprofiler skal heller ikke være medlemmer, og forfektelse av disse er et eksklusjonsgrunnlag. Eksklusjonsgrunnlag er også lovbrudd, inkludert statsfornærmelser og hets av personer og grupper.

§ 4 SEVER skal for det første samle inn, systematisere og tilgjengeliggjøre for nordnorsk side vesentlig informasjon om grensenære kulturer, språk og samfunn. SEVER skal for det andre fremme samarbeid som redskap for utvikling, og sjøl effektuere dette gjennom sekretariatsfunksjonpå begrensa områder, for et partnerskap av organisasjoner og foretak med interesse i åpen grenseregional utveksling med Russland. SEVER skal for det tredje tilby enkeltforetak et eget sammensatt materiale og tjenester, på oppdrag eller på eget initiativ.
Betyr å tilstrebe kompetanseoverføring -og påvise behovet for den- på flere områder, innen alle rollene; informatør, sekretariat, konsulent. Så vel partnerskapsprinsippet som prosjektprinsippet med modeller for disse er grunnleggende redskaper i utviklingsstrategiene. Innen begrensningene i §1 skal SEVER støtte interessenter som motarbeider korrupsjon, såvel politisk, administrativ som kommersiell, og fremme grenseregional erfaringsutveksling med Russland om metoder for bekjempelse av korrupsjonen.

 

SATSER FRA 01.01.09

OVERSETTING/TOLKING RUSSISK/NORSK:

Sats pr side og tolkesats pr time: NOK 500-800 inkl. mva, avhengig av fagområde og mengde/intensitet.
Hastetillegg 10% eller 25% avhengig av totalmengde og tid, hhv 7, 3 eller 1 døgn gjennomføring/varsel.
For oversetting avtales lavere satser ved stor mengde og lang tidsfrist.

UNDERSØKENDE OPPDRAG INNEN KOMPETANSEOMRÅDENE:
Sats pr time: Fra NOK 300 til 600 inkl. mva., forøvrig beregning som tolking.

 

FORBEHOLD:
SEVER har plikt å avslå/avbryte opprag i tilfelle oppdraget kan regnes som medvirkning til brudd på norsk eller russlandsk lov, eller forøvrig bryter med "Normative retningslinjer" av 11.03.08, med hovedvekt §1 og §5 som sitert over.

 

< tilbake til SEVER-organisasjonen