UTVIKLING GJENNOM UTVEKSLING  
 INTERNARKIV  

 

ORGANISASJONELLE MELDINGER

 

 

OPPDATERT 23.12.2012

 

"Demokrati-året" 2013

 

Det viktigst vedtaket utad fra årsmøtet i Tromsø 12 desember var utvilsomt betegnelsen "Demokrati-året" på det neste året, noe som skal markeres internt og eksternt på ulikt vis. Styret fikk i oppdrag å lage en tidsplan for de ulike aktivitetene. Denne skal godkjennes i skriftlig prosedyre innen 20 januar 2013. Det var imidlertid enighet om at parlamentsvalget i Norge bør observeres fra uavhengig og eksternt hold. Øvrige saker var interne prosessuelle, som at styret ble gjenvalgt.

 

Til medlemsforetak og samarbeidsparter ønskes God Jul og Godt Nytt År !

 

 

OPPDATERT 11.11.2012

 

Årsmøtedato er bestemt til 12.12.12

 

I et noe uvanlig forum ble datoen for årets Generalforsamling (årsmøte) bestemt: Under et miniseminar i Vardø 11.11.12 ble opprinnelig årsmøtedato 05.12.12 utsatt ei uke. En av årsakene var kapasitetsmangel i styret utfra mange pågående saker. Alle medlemsforetakene var forøvrig representert på møtet.

 

Under mini-seminaret ble det forøvrig også vedtatt noe så uvanlig for SEVER som en "resolusjon". Styret vedtok likevel enstemmig å holde denne tilbake inntil videre, av hensyn til godt naboskap mellom kystbefolkningene i de grensenære områdene, hensynet til personvernet, samt ikke-innblanding i rettsprosesser. Styrebeslutninga er til godkjenning hos medlemmene, men det kom ingen innsigelser til den beslutninga på møtet, så saken synes i praksis avklart.

 

OPPDATERT 23.11.12

Medlemmene godkjente enstemmig tilbakeholdelsen i skriftlig beslutning 21.11.12. Styret innser at dette har samme funksjon som tilbaketrekking, og at saken da i ettertid viste seg overflødig.

 

 

OPPDATERT 28.03.2012

Det ble likevel ikke flertall for endring av retningslinjene for SEVER

 

Tiltross for et grundig forarbeid ble ikke forslagene til justering av de organisatorisk-normative reglene vedtatt. Styret innstilte heller ikke på noen endring i verken grunnvedtektene eller de organisatoriske reglene, kun i den årlige rulleringsdelen av sistnevnte; 'normativ del'. Heller ikke den innstillinga ble godkjent av medlemmene i skriftlig prosedyre. Kun to detaljer i forklaringsdelen til paragrafene 3 og 5 ble justert, i tillegg til ei lita justering i 'bakgrunn'-delen til paragrafene som uansett er til årlig rullering. Justeringene er stikkordsmessig knyttet til å erstatte 'Russland' med det russiske, hhv russlandske.

 

Styret mener likevel at SEVER med dette har tatt alvorlig utfordringene med forholde seg til myndighetene i Russland som representant for det russiske, i lys av de seinere tids utviklingstrekk. Initiativet til justeringer av vedtektene kom allerede høsten 2011 som følge av intern og ekstern rapport på ei rekke parametre knyttet til reduksjonene i folkelig innflytelse og rettigheter.

 

 

mars 2012 (lik ekstern-varianten)

 

SEVER har justert kartet etter terrenget

 

SEVER har 21 mars godkjent noen tilsynelatende kosmetiske endringer i den normative delen av vedtektene. Man har eksempelvis erstattet ordet Russland med 'det russiske' hhv russlandske. I korthet er dette et resultat av behovet for ikke-assosiasjon med aktuelle regimer og myndigheter. Naturlig nok er det igjen knyttet til de seinere års utviklingstrekk.

 

Delvis er det også resultat av at 'prøveperioden' for Russland sine første 20 år som suveren stat utløp 25.12.11. Enkelt sagt utløp prøveperioden uten at de republikanske myndighetene klarte å gjøre Russland til noe demokratisk fyrtårn, eller magnet for europeiske nabostater eller -folk.

 

Styret mener likevel at disse kosmetiske endringene gir et grunnlag for å videreføre den uavhengige linja i forhold til stater og de to interessesfærene disse inngår i. Det poengteres at målsettingene står fast i forhold til behovet for grenseregionale og andre åpenhetsreformer på begge sider.

 

 

OPPDATERT 07.02.2012

SEVER har i skriftlig beslutning 06.02.12 vedtatt å justere retningslinjene for organisasjonen. Hovedendringene går på litt klarere påvisning av det normative grunnlaget for sammenslutninga. Særlig det grunnlaget som knyttes til nordeuropeisk pluralistisk samfunnsorganisering er understreket. Dette trekker likevel ikke SEVER i retning av noen livssynsorganisasjon. Det er fortsatt medlemsforetakene sine eksterne profiler som ikke bør stå i motsetning til retningslinjene, ikke enkeltpersoner. Hovedmålene knyttet til nordnorsk interesse i bl.a grenseregional åpenhet berøres ikke av justeringene. Endelig tekst skal godkjennes av medlemsforetakene på ny skriftlig beslutning innen midten av mars.

 

Vedtektsendringene er også motivert av at det republikanske Russland var 20 år 25 desember 2011. Etpar enkle markeringer ble holdt internt i forbindelse med 20-årsdagen for oppløsninga av Unionen av Sosialistiske Rådsrepublikker og opprettelsen av Russland som suveren stat. I tillegg hadde SEVER etpar eksterne utspill, der det også ble meldt om betenkelige samfunnsmessige utviklingstrekk i siste del av denne 20-årsperioden. Etter dette har noen enkelt sagt at eneste lojalitet til de republikanske myndighetene i Moskva som gjenstår i SEVER, er de sammenlignbare posisjonene mht internasjonalt maktmonopol, og det å gi rett til forsvar mot angrep. Dette er likevel ikke særlig praktiske størrelser i vårt daglige fredelige arbeid.

 

OPPDATERT 15.11.2011

INTERNT 20-ÅRS JUBILEUM

 

Årsmøtet vedtok 11 november å markere at det i januar 2012 er 20 år siden SEVER oppsto. På ulikt vis spilte unionsoppløsninga 25.12.91 inn i denne prosessen. Det var da håp om normalisering av forholdene i grenseprovinsene, med resultat økonomisk og sosial utvikling.

 

SEVER vil ikke "feire seg sjøl" utad, men benytte anledninga til å konsolidere forståelsen av egen historie og rolle, men også samles fysisk

 

 

OPPDATERT 08.10.2011

"FRIHET ELLER VELSTAND"

    "Kunnskapsløftet" i 2011 var 27-30 september i Kiberg. Et svakt oppmøte ga såvidt styret forstår ikke et helt representativt bilde av medlemsforetakene sine forestillinger på de områdene som er gjengitt eksternt under "AKTUELT" oktober 2011. Kunnskapen var likevel ikke tilsiktet å være representativ eller gyldig ifht offisielle myndigheter sine forskrifter eller folkelige forestillinger.

    Årsmøte ble på styremøtet i Vadsø 8 oktober foreslått å være fredag 11 november. Som nevnt under 'Aktuelt' vil det bli laget en intern versjon av temaer og oppsummering fra samlinga 27-30 september. En av de første dagene oversendes den generelle og åpne delen til medlemmene, som man står fritt til å videreformidle til sitt nettverk. Dette er likevel ikke noe SEVER anbefaler eksternt eller vil gjøre sjøl, jf også nøytralitetsmotiv som nevnt under aktuelt, og de interne retningslinjene.

 

OPPDATERT 28.12.2010

ÅRET 2010:

    Takk for innsatsen og bidragene til ny kunnskap! SEVER funderer som kjent sine prioriteringer på kunnskap, uavhengig av kunnskapens status i "storsamfunnet" rundt. I året som har gått har både det avgåtte og nye styret bidratt, og ikke minst øvrige medlemmer som utgjør andelslaget. Rapport og annen informasjon om rammevilkår som bestemmes lokalt og i nære stater sine sentra er formidlet skriftlig og i medlemsmøter. Det kan ikke benektes at endringer i noen av disse rammevilkårene rundt oss har påvirket våre prioriteringer. Dette gjelder antydningsvis også hvor de største utfordringene for SEVER sine grunnprinsipper nu kan lokaliseres. Det har også vært ei brytningstid mellom ulike prioriteringer, delvis som følge av de nevnte endringene og kunnskapen om dem. Styret vil med dette takke det avgåtte styret for bidragene gjennom de knapt tre siste årene, også for den åpne formidlinga av ny kunnskap uavhengig av i hvilken grad den underbygget de vedtatte prioriteringene. Styret som ble valgt på årsmøtet 10 november bygger prioriteringene og sitt valgprogram i stor grad på informasjon i medlemsmøter og rapporter i løpet av det siste året. Dette programmet er tydelig nok før fremstilt som annerledes enn tidligere årsplaner. Imidlertid er likhetene og det felles grunnlaget det viktigste også for det nye styret, som ikke ville blitt valgt om uten bred støtte blant medlemmene. Det er også gledelig at en fra det tidligere styret, nemlig styreleder, takket ja til å fortsette, tiltross for det nye og alternative programmet. Det er å håpe at dette også vil gjelde sjøl om medlemmene i skriftlig beslutning i februar 2011 skulle vedta endringer i driftsvedtekter som signalisert på årsmøtet. Uansett utfall i de formalitetene vil styret ikke bare søke råd hos medlemmene i alle prinsippspørsmål i henhold til vedtektene, men også styrke denne kommunikasjonen og medlemsstyringa.

    Over all formalisme vil SEVER takke egne medlemsforetak og samarbeidsparter for samarbeidet, forsikre om fortsatt innsats for å styrke nordområdene sine egendefinerte interesser, og ønske

Godt Nytt År 2011 !

 

OPPDATERT 21.11.2010

ÅRSMØTET 2010:

INGEN KATASTROFE SKJEDD

      På årsmøtet i SEVER 10 november ble det valgt et nytt styre med et nytt program. Dette er helt udramatisk, i motsetning til det inntrykket som noen i det avgåtte styret og etpar medlemsforetak har skapt. Det nye styret er valgt på et program med samme mål som nedfelt i grunnvedtektene for SEVER-partnerskapet. Noen av strategiene og fokus avviker rett nok fra hva det tidligere styret var opptatt av. Blant annet ønsker vi å gjøre mer for å unngå å bli oppfattet som et redskap for de offisielle russlandske myndighetene. Dette er ingen insinuasjon om at det tidligere styret hadde noen formelle band til disse, men mer snakk om profil og form. Vår uavhengighet av norsk stats- og partiapparat skulle være nok dokumentert på årsmøtet til å ikke trekke vår integritet i tvil. Heller ikke myndigheter i mer fremmede stater enn de to nevnte har vi noen tilknytning til. Det nye styret vil internt markere klarere medlemsavhengighet. Det er heller ingen insinuasjon om at det forrige “regimet” var noe diktatur, men den lille medlemsmassen sine ønsker burde vært mer kjent for det tidligere styret enn det kommentarene deres viser. I den grad man kan snakke om god margin med så få aktører er det heller ikke rett at det bare var ‘så vidt’ at det gamle styret tapte.

      Når vi nu er over i hverdagen og skal prøve å nærme oss målet som det er bred enighet om, så har vi fått hjelp av de “storpolitiske” rammene, eksempelvis ved tilnærmingene mellom de to tradisjonelle maktblokkene på NATO-toppmøtet nylig. Som vi vet legger dette rammer for innhold og form av samarbeid som randstater i alliansen kan tillates å ha til Russland. Toppmøtet styrker vårt argument på årsmøtet at vår form ikke trenger å være så irettesettende overfor allianser som ikke evner å lytte til substans. Vårt hovedredskap er samarbeid, ikke oppstilling av motsetninger mot det vi kan registrere som kunnskapsløshet. Vi skal ha lik oppmerksomhet mot å registrere kunnskapsløshet i begge interessesfærene; både den østlige og vestlige.

      Til å fremme innsikt i behov for russlandskompetanse på nordnorsk side for å sikre nordnorsk utvikling trenger vi alle medlemsforetakene sitt samarbeid, og mer enn det. For å sikre kontinuitet ønsket vi ikke å bytte styreleder. Det er ikke noe mål for oss i inneværende periode heller, men det avhenger av gjensidig forståelse for samarbeid. Uavhengig av dette har vi meldt behov for å gjøre styret mer kollektivt ansvarlig, og rolla som styreleder mer avhengig av dette kollektivet. Det skal ikke være noen privatpraktiserende funksjon, men funksjon som talsperson for styret. Om vedtektene må presisere dette enda mer må vi fremme vedtektsendring for medlemmene. For øvrig har vi vel nu vist klart nok for medlemmene at vårt fokus langt fra er på interne personkonstellasjoner i diverse verv, men hva vi som organisasjon kan oppnå med hvilke funksjonelle midler. Og som om ikke det er nok; om andre mer åpent agerende organisasjoner får æra for resultater som vi ønsker, så er det også helt greit

 

 

OPPDATERT 12.11.10

      ÅRSMØTET 2010:

______________________________________________________

OPPDATERT 12.11.10

      Formell styreleder: "Det avgåtte styret sjøl bestilte både rapporten og kritikken mot egen kurs -men hva vi fikk var i overkant. Den fornya tilliten til meg forståes som kun for å forene det som forenes kan, og går ikke det avsluttes mitt knapt 3-årige styrelederverv innen mars 2011, om ikke flertallet avsetter meg før"

______________________________________________________

OPPDATERT 12.11.10

      Nytt styre med nytt program valgt på årsmøtet 10 november. Uvanlig og overraskende utfall: Tidligere strategier ble forkasta og formell styreleder er eneste gjenværende fra 'forrige regime'. Dette programmet kan hemme vår evne til å forfekte viktige grunnprinsipper med SEVER uttaler den tapende part, som bare nesten fikk flertall. Også formell styreleder uttaler at de klare motpolene som fremkom uansett var skuffende og uheldig.

      Om kort tid ventes ei ekstern melding fra styret som må forutsettes å dempe intern uro.

  

MURMAN
   
ORGANISATORISK

INTERNARKIV

   

formelle strukturer