NORD 

 

Kontaktdata

 

info@sever.no

UAVHENGIG OPPLYSNINGSTJENESTE FOR FELLES-TERRITORIER I NORD

НЕЗАВИСИМАЯ ИНФО–СЛУЖБА ДЛЯ ОБЩИХ СЕВЕРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANISATORISK

 

 

 

INTERN-ARKIV

 

AKTUALITETSARKIV

 

 

desember 2012

 

Demokrati-året 2013


Etter det første tiåret i dette 'tilstrammingas århundre' lanserer SEVER "Demokrati-året" 2013. Det betyr ikke at vårt forbund kan endre verden, eller at endring kommer ved bare å bytte ut herskere og annen øvrighet. Mer beskjedent betyr det at vi skal gjøre vårt for å vie oppmerksomhet mot demokratiske prosesser, som følger opp den europeiske opplysningstrenden de siste 300 årene.

 

Bakgrunnen er at SEVER på årsmøtet i Tromsø 12.12.12 besluttet "Demokrati-året". Dette igjen er resultat av trender iallfall i Europa de seinere årene, som kan være et brudd med de seinere århundrers utvikling i retning større sivile retter og åpenhet. Forrige århundre begynte rett nok med samfunnsmodeller som ikke hensyntok det sivile samfunn og pluralisme eller markedsøkonomi. Det viktigste er likevel at 1900-tallet endte etter å ha kvittet seg med to større diktaturer. Naturligvis kan man ikke vite hvordan det 21ste århundre ender på den skalaen, men alle innsamla data disse siste 10 årene tilsier at tilstramming er en logisk følge og realistisk. Her spesifiseres ikke land eller systemer.

 

Ellers, etter "normalåret" 2012 for SEVER-samfunnet, ønsker vi et enda bedre Godt Nytt År 2013 !

 

 

november 2012

 

Utvikling uten frihet eller frihet uten utvikling


I etterkant av 'Forsoningsdagen' 4 november hadde SEVER et mini-seminar for medlemmene 11 november, med fokus på de høyst ulike tolkningene av "de store trekkene" for samfunnsutviklinga i systemene med felles grenser her nord. Da verken mini-seminaret eller oppsummeringa er samfunnsvitenskapelig eller filosofisk formidles her bare noen av samle-poengene:

 

1: SEVER har etter vedtektsendringa sist høst lagt litt mer vekt på vilkårene for frihet i våre samfunn.

2: SEVER regner det påbegynte århundret som Tilstrammingas Århundre, ikke kun i nære samfunn.

3: SEVER er redd for grupppers erkjennelse av tilstramminga, dvs brudd med 'dialog og argument'.

 

Etter at 20 år gikk fra Unionsoppløsninga 25 desember 1991 uten noe "nürmbergoppgjør", og uten engang at det uavhengige Russland erklærte Seieren over diktaturet, har store deler av den såkalte frie verden dessverre Russland i nesten samme båt som før; på 'den andre sida'. Urovekkende trekk ved fordekking av historie, sensur, valgfusk, og ulike innstramminger har dessverre gitt disse kreftene god næring. For dette mindretallet i verden som har frie valg og meningsbrytning som barnelærdom tapte tydeligvis myndighetene i Russland sin legitimitet siden parlamentsvalget 2011. Bare i noen grad oppveies dette inntrykket av erkjennelser av at valgsystemet som sådan er mindre demokratisk i USA. Tross mindre formelt demokrati i USA enn Russland er den systematiske forskjellen meningskontrollen.

Det ble under mini-seminaret også tatt til orde for at SEVER gir 2013 status som Demokrati-året. Den relativt negative økonomiske utviklinga i kyst-Finnmark i forhold til nabolandene ble også belyst.

 

Under mini-seminaret ble det også vedtatt en "resolusjon" i forbindelse med en konkret sak, men som styret deretter enstemmig har vedtatt å holde tilbake inntil videre, av hensyn til godt naboskap mellom kystbefolkningene i de grensenære områdene, hensynet til personvernet, samt ikke-innblanding i rettsprosesser.

 

OPPDATERT 26.11.12

Medlemmene godkjente tilbakeholdelsen 21.11.12. Styret innser at dette har samme funksjon som tilbaketrekking.

....................................

 

september 2012

 

Grenselokal status høsten 2012 (kommentar)

 

Det synes ikke som folket i grensekommunene foreløpig har "gått mann av huse" for å sikre seg

"grenseboerbeviset" som ble innført 29 mai i år. Ordninga gjelder som før beskrevet i vestlige deler av Petsjenga og østlige deler av Sør-Varanger kommuner. Ordninga er av sentralmyndighetene presentert som ei nyvinning for ekstra åpenhet. I realiteten er det dekking av et etterslep i utviklinga ved Storskog, som etterhvert er blitt ei av Europas vanskeligste grenser for personell og varer. Turister og investorer legger fortsatt heller pengene igjen i Finland, der så å si alle automatisk reiser på multivisa. Man må dessverre lenger fra grensa enn 30 km som ordninga gjelder, for å finne hhv penger og interessante investeringsobjekter.

 

Grenseboerbevis var allerede innført i Utlendingsloven av 1927, og dekket behovet for registrering av personell i grenseprovinsene. Heller ikke nye nasjonalsosialistiske myndigheter fra 1940 unnlot å bruke virkemiddelet: Fra "Wikipedia", Norge under annen verdenskrig:
"For å kontrollere norske borgere og deres bevegelser, ble de fra juni 1940 innført en ordning om grenseboerbevis. Den politiske ensrettingen skulle være total, og etter 25. september 1940 var Nasjonal Samling landets eneste lovlige politiske parti. Sensuren av presse og åndsliv var altomfattende."

 

(fra Krigsdagbok fra Vardø, Jan Krogh)
"Fredag 9. august 1940
Kunngjøring fra politimesteren i Vardø:
– I følge Administrasjonsrådets bestemmelser skal for Vardø politimesterdistrikts vedkommende alle personer over 15 år og som er bosatt i Vardø by, Vardø herred og Berlevåg herred etter 15. september 1940 være i besiddelse av grenseboerbevis.
Skriftlig søknad sendes politi eller lensmann sammen med fotografi. Beviset må hentes innen 15. september 1940." Fra januar 1942 hadde Grensepolitiet ansvaret for grenseboerbeviset.

 

Nordnorsk forretnings- og kulturliv har i mangt andre interesser enn det sørnorske, også hva gjelder verdien av å åpne grensene for turisme- og investeringsinntekter fra nabolandet. Ikke minst landets mest næringsfattige region Varanger kunne hatt nytte av det.

 

 

juni 2012

 

Grenselokal og grenseregional status sommeren 2012

 

SEVER konstaterer lettelsene som er innført, og håper disse blir mer enn på papiret. Både "pomor"-visa og grensesona skal trekke i retning forenkling for bedrifter og folk i våre grenseprovinser.

 

Ordninga med grensesone og tilhørende grenseboerbevis er så ny at vi enda ikke har nok grunnlag til å vurdere denne. Intensjonen er forhåpentligvis forenkling, men SEVER har tidligere uttrykt skepsis til myndighets-initierte ordninger. Kritiske røster internt har fått assosiasjoner til sentralmyndighetene sitt behov for kontroll og overvåkning av undersåttene i grenseprovinsene, og sammenlignet med tilsvarende registrering på 1930-tallet.

 

I tillegg er jo "norsk vri" på visumreglene mye strengere enn i Finland, der nesten alle får fri innreise med multivisa, og mindre dokumentasjonskrav. Dette gjør at grensa til Norge fortsatt er ei av de vanskeligste i Europa. Fra Russland unngår mange fortsatt det norske regimet. Må man til Norge er det ikke uvanlig å søke "Schengen-visa" hos finlandske myndigheter. Men hoveddelen må ikke til Norge, og foretrekker å legge igjen turist-pengene i Finland, som jf markedsundersøkelse foretrekkes blant russlenderne utfra enkelhet og inntrykk av at det er et trygt land.

 

Med grensesone-reglene kan disse forskjellene utjevnes og føre til tiltrengt utvikling i Varanger, som har Norges minst utvikla forretningsliv. Men det er altså fortsatt en vei å gå før Norge kan bli konkurransedyktig på turisme og investeringer. I tillegg diskriminerer også grensesona så vel på botid som snever geografi 3 mil fra grensa. Den store endringa i historien forblir da grensa her nord ble stengt i 1917 -og fortsatt er det.

 

 

mars 2012

 

SEVER har justert kartet etter terrenget

 

SEVER har 21 mars godkjent noen tilsynelatende kosmetiske endringer i den normative delen av vedtektene. Man har eksempelvis erstattet ordet Russland med 'det russiske' hhv russlandske. I korthet er dette et resultat av behovet for ikke-assosiasjon med aktuelle regimer og myndigheter. Naturlig nok er det igjen knyttet til de seinere års utviklingstrekk.

 

Delvis er det også resultat av at 'prøveperioden' for Russland sine første 20 år som suveren stat utløp 25.12.11. Enkelt sagt utløp prøveperioden uten at de republikanske myndighetene klarte å gjøre Russland til noe demokratisk fyrtårn, eller magnet for europeiske nabostater eller -folk.

 

Styret mener likevel at disse kosmetiske endringene gir et grunnlag for å videreføre den uavhengige linja i forhold til stater og de to interessesfærene disse inngår i. Det poengteres at målsettingene står fast i forhold til behovet for grenseregionale og andre åpenhetsreformer på begge sider.

 

 

februar 2012

 

SEVER justerer vedtektene

 

Endelig versjon blir offentliggjort i slutten av mars. Som tidligere meldt er litt av motivet for dette de oppsummeringene av samfunnsmaskineriet i nabolandet Russland som er gjort internt og eksternt mht den 20-årige "prøveperioden" som var slutt 25 desember 2011. Det republikanske Russland med hovedsete Moskva etterfulgte og avløste den dagen i 1991 på flere vis "Unionen av Sosialistiske Rådsrepublikker", som igjen ble opprettet 30 desember 1922. Vedtektsendringene berører ikke fremminga av det nordnorske behovet for åpenhetsreformer, også grenseregionalt.

 

 

november 2011 

Årsmøtet 11.11.11 diskuterte intern og ekstern aktivitet i forbindelse med at det snart er 20 år siden oppløsninga av Unionen av Sosialistiske Rådsrepublikker i Europa. Årsmøtet vedtok at SEVER bidrar til oppmerksomhet om unionsoppløsninga 25.12.91.

 

SEVER har bestemt å ikke være formidler av populariserte oppsummeringer av kunnskap om strukturell handtering av 'det frigjorte Russland' og naboland etter unionsoppløsninga før 20 år har gått. Da 'prøveperioden' snart utløper er det iverksatt en forstudie siste par år. I tillegg fikk styret i oppgave av årsmøtet 11 november å lage forslag til justerte retningslinjer for SEVER på bakgrunn av egen og ekstern kunnskap. Årsmøtet tok også til etterretning at evaluering av 20-årsperioden allerede i hovedtrekk synes å gå i negativ retning i forhold til prognosene. Eventuelle justeringer av SEVER-regler og profil vil formaliseres tidligst i slutten av januar 2012.

 

 

oktober 2011 

 

FRIHET ELLER VELSTAND

 

SEVER gjennomførte et lavintensivt møteprogram for medlemmene 27-30 september i Kiberg. Hovedtemaet var oppdatering på hvilke rammer som bestemmer våre grenseregionale og -lokale forhold, samt konkurransen mellom de to retts- og maktordenene som hhv norske og russlandske myndigheter er underlagt. Det var lagt opp til å systematisere alternativene og sette aktuelle prioriteringer inn i de to nevnte ordenene. Pga noe svakt oppmøte fikk de bestilte fremstillingsmåtene fra interne og eksterne innledere nærmest unison støtte. Ei noe tendensiøs utledning av den mer anvendte delen av disse fire dagene, er at hvert system har sine egne udemokratiske metoder for å sikre at den gjeldende sammenslutninga beholder kontrollen og reproduserer kunnskapsformen som sikrer alt fra ideologisk hegemoni til dagsaktuell forståelse. Ingen punkter på programmet tok likevel opp graden av såkalt demokrati i praksis. Mulig var dette av hensyn til den politiske situasjonen, da SEVER ikke er tjent med å bli uønsket av makthavere i noen av våre to land. Av refererbar kunnskap som ikke overskrider frihetsgradene er generelle regler om at lave nivåer av velstand oftest gir mindre rom for opposisjon enn høyere nivåer. Tapt frihet er lettere å kjempe for enn aldri hatt frihet. Det ble vist til noen unntak med passiviserings- og "avledningsmekanismer". Den siste dagen gikk mest med til gruppearbeid i et stort spekter aktuelle utfordringer i nord siste 700 år, fra det mer problematiske grenseregimet, via sensurformer, til sjørøveri. SEVER vil i god tid før innkalling til årsmøtet lage resymmé innen de ulike temaene fra årets store "kompetanseløft".

 

 

juli 2011 

 

NY GRENSE I NORD

 

Fra 7 juli har de to sjømaktene som har delt nordområdene siste 40 år hvert sitt havterritorium. Grenseavtalen ble formalisert 7 Juni, på den norske uavhengighets- eller nasjonaldagen, og en måned etter trådte den i kraft.

 

I et vedtak i SEVER-styret 7 Juni uttrykkes håp om at den nye grensa vil gi større forutsigbarhet og avklart samarbeid til nytte for befolkningene i begge sjømaktene. SEVER håper videre at samarbeidet både innen olje/gass og fiskeri får klare effekter i grenseprovinsene. Videre gratuleres Vardø som fra samme dato ble en tydelig grensekommune, som Sør-Varanger på landsida har vært i 185 år siden 1826.

 

 

mai 2011 

"POMOR-2011": MILITÆRET BRUKT TIL FORSVAR

 

Den bilaterale militærøvelsen i Nordishavet "Pomor-2011" der Russland og Norge deltar med ei rekke fartøyer fra Nordflåten og tilsvarende norsk side, er et bidrag i riktig retning, for stabilitet og samarbeid mellom naboer med felles interesse i dette for sjøterritoriene i nordområdene. Dette melder styret i "SEVER", etter ei intern orientering om øvelsen 13 mai. Dette er ett av flere bidrag til å legitimere den militære tilstedeværelsen i nordområdene, også på nordnorsk side, og som viser legitim bruk av militæret, nemlig som forsvar av eget territorium.

  

Ifølge nettstedet www.severnyflot.ru (om Nordflåten) deltar det store fartøyet Viseadmiral Kulakov fra Nordflåten, fregatten Helge Ingstad fra norsk side, kystvaktfartøyer, helikoptere, samt fly med antiubåtoppgaver fra såvel russlandsk som norsk side. Øvelsen går 11-16 mai. Etter justert opplegg første dag 11 mai pga sjøgangen, tok øvelsen seg opp, og går nu etter planen. Det gjelder artilleriild, ubåtopplaring, motsvar mot luftangrep. Øvelsen inneholder også operasjoner mot piratangrep og tilbaketaking av oljeplattform eller sivilt fartøy fra ekstremister, øvelser på landing med helikoptre på hverandres fartøyer, samt redning, jf pressetalsmann for Nordflåten Vadim Serga. På denne måten innøves nødvendig samkjøring av de sjømilitære styrkene til i de to kystmaktene i nordområdene.

 

mars 2011 

GRENSELETTELSER

 

Som ett av våre medlemsforetak melder eksternt har også sikkerhetsmyndighetene i Russland nu vurdert visumfrihet for EU-borgere som et aktuelt virkemiddel for utvikling av grenseregionene og turismen i Russland, til og med på ensidig basis. Dette er et positivt trekk, men som det påpekes av medlemsforetaket ikke av ny dato at det er Russland som ønsker visumfrihet mellom EU og Russland, og ikke motsatt. Relativt nytt er derimot vestlige media sin informasjon om dette forholdet, noe som kan være et første signal om endring av EU sin skepsis til visumfrihet, jf media sin funksjon. SEVER anser signalene som første tegn på kommende reformer som gjennom åpning for personell og kapital kan gi tiltrengt utvikling i våre grenseprovinser. Medlemsforetaket vurderer ikke denne åpenheta som å true sentralmyndighetene sin kontroll over provinsene i særlig større grad enn øvrige typer moderne mobilitet.

 

 

november 2010        'Tigeren sitt år' 2010

 

"SEVER Påvirkning" tar på denne sida fortsatt sikte på å formidle utad forhold som påvirker nordnorsk utvikling utfra det grenseregionale klimaet, og som fornyes fra hver til hver annen måned. Innholdet vil ikke være det mest erkjent relevante eller dramatiske, men viktig eller illustrerende på andre måter, for den utviklinga av nordnorsk økonomi og kultur som SEVER ønsker.

 

 

SENTRALISERING

 

Som SEVER før har meldt tyder stadig flere trekk de siste par årene på at føderasjonen Russland gjennomgår en sentraliserings- eller nasjons-etterlignings-prosess, der det som i enkelte vestlige land er sentralmyndighetene sine erklæringer og programmer som blir eneste legitime grunnlag for planmessig utvikling i regionene, herunder det som tillates av grenseregionale relasjoner med utlandet. Dette kan ha statlig funksjonell nytte, men også hemme lokal og regional innovasjon, i tillegg til flere andre bivirkninger som ulike interessenter kan tolke i flere retninger.

 

I mer praktiske termer vil sentraliseringa av myndighet og beslutninger til hovedstaden kunne hemme noe av den veksten man ellers kunne sett i regionene, med utgangspunkt i lokale forhold og eksempelvis grensenære forhold som er lokalt bestemt. Det er hevdet at eksempler på dette sees i fylker ("oblast") der guvernører er avsatt av sentralmyndighetene og deretter blitt fjernstyrt av interesser fra Moskva, også personellmessig. På den andre sida er ikke disiplineringstiltakene i Russland innen det som i vesten ble kalt "nasjonsbygging" noe helt annet enn lignende trekk som i årtier er registrert i europeiske såkalte nasjonalstater, i den grad noen feilaktig skulle assosiere denne prosessen med det sentralistiske diktaturet fra unionstida i 70 år etter 1922.

 

 

oktober 2010        'Tigeren sitt år' 2010

 

SEVER-partnerskapet for grenseregional utvikling konstaterer at beslutningsprosessen i Russland klarere legges til Moskva, også i forhold som angår det enkelte subjekt (fylke), noe som har påvirket mulighetene også for Murmansk oblast til å utvikle sitt grenseregionale samarbeid med nabofylkene f.eks på nordnorsk side. Dette kan også legge en demper på den økonomiske utviklinga i selve Murmansk oblast. Flere samarbeidsinitiativer fra nordnorsk side for å utvikle grenseregional infrastruktur har det siste halvåret strandet på grunn av manglende aksept fra Moskva og deres sikkerhetsmyndigheter. Utviklinga er dermed ikke helt i tråd med forretnings- og utviklingsinteressene i Murmansk, eller heller tilsvarende på nordnorsk side. Det er dermed ikke så åpenbart som noen av våre kilder har analysert før, at mens all legitimitet til utvikling i grenseprovinsene på nordnorsk side må komme fra sentralmyndighetene i Oslo, så definerer Murmansk sjøl sine utviklingsinteresser. I det minste er den reelle etterkontrollen fra russlandske sentralmyndigheter blitt klarere. Tegn tyder også på større proaktivitet, dvs at rammene i større grad legges i Moskva. Styret i SEVER viderefører likevel sin posisjon som nedfelt i vedtatt styreplan for 2010, men det er i 14 oktober fra medlemshold fremmet en mer kritisk plan overfor russlandske myndigheter som ventelig innstilles til årsmøte som kan bli allerede midt i november.

 

"Pomorsone" avtales ventelig mellom sentralmyndighetene i Russland og Norge i begynnelsen av november. Dette medfører registrering av grenseboere innen avstand 30 km fra landegrensa, tross at "pomor" betyr de som bor ved havet. Den antatt nye sjøgrensekommunen Vardø inkluderes dermed ikke. Det må opprettes kontroll på trafikk inn og ut av området, sannsynligvis etter mønster av Titovka kontrollstasjon, såvel i område Petsjenga som ved Neiden i form av veibom og personkontroll. Noen statlig uavhengige kilder sammenligner tiltaket med overvåkninga av grenseboerne i "den kalde krigen" samt begynnelsen av 1940-tallet.

 

 

april 2010        'Tigeren sitt år' 2010

 

SEVER-partnerskapet for grenseregional utvikling gratulerer de norske og russlandske forhandlingspartene med oppnådd prinsipiell enighet om grensa mellom landene i Nordishavet! Det enkle utfallet om midtdeling mellom posisjonene kan vanskelig forsvares å ha tatt 40 år. På den annen side vitner så langvarig felles eierskap til grenseterritorier om et gjensidig forutsigbart naboforhold.

 

I et langtidsperspektiv er utfallet ikke overraskende, i motsetning til grensefastsettinga på land i 1826, da myndighetene i Imperiet i siste liten overlot til Norge/Sverige et betydelig område fra Pasvikelva til Grense Jakobselv, bare for å få en liten flik på det som skulle være norsk side rundt BorisoGlebsk-kirka. I utgangspunktet var avtalt at Pasvik-elva ned til sitt utløp skulle danne grensa, men for det kristne Russland betød kirka mer.

 

At det ikke lenger er territorielle krav mellom nabolandene er en viktig milepæl i gjenopprettelsen av forhold som de skal være mellom stater som bygger på samme demokratiske prinsipper og vel 1000-årige kulturbakgrunn. SEVER vil ta hensyn til dette i sin interne og ekstern profil kommende år.

 

 

februar 2010      'Tigeren sitt år' 2010

 

SEVER-samfunnet registrerer ved starten av det andre tiåret på 2000-tallet økte motstridende tendenser for utviklinga i de nordligste provinsene av det gamle Europa. Særlig misforhold registreres mellom verbale erklæringer og intensjoner fra enkeltstater på den ene sida, og målte utviklingsindikatorer på de fleste samfunnsområder -fra brutto regionalprodukt til demograf- på den andre sida. SEVER vil forsiktig mane statlige politisk-økonomiske særinteresser og mediamyndigheter til saklighet og objektivitet i den grad virkelighet søkes formidlet.

 

 

Oktober 2009:

 

65 år siden frigjøringa av Øst-Finnmark

 

Begivenhetene rundt 25 oktober ble markert ved ulike beskjedne markeringer i regi av ikke-statlige organisasjoner i de to grensebyene til Russland; Vardø og Kirkenes, og sto i skarp kontrast til de storstilte arrangementene i Murmansk by, som markerte frigjøringa av nordområdene høsten 1944, men med naturlig fokus på Murman.

 

 

Mars 2009:

Ny Guvernør på Murman

Presidenten innvilget 21 mars avskjedssøknaden til Guvernør Jurij Aleksejevitsj Jevdokimov, og utnevnte Dmitrij Vladimirovitsj Dmitrienko som fungerende guvernør, inntil fylkestinget (oblastnaja duma) godkjenner utnevnelsen 25.03.09. Dmitrienko er 18 år yngre, og har erfaring fra såvel Forsvaret som føderale transport- og fiskerimyndigheter, og er regnet som lojal og patriotisk.

Media har hatt ulike spekulasjoner om graden av frivillighet og motiver for avgangen, men mange knytter Jevdokimov sin 12-årige funksjonstid til utenlandske interesser, jf bilde under overrekkelse av en norsk kongelig orden.

 

Subbotin ble i direkte valg 1 mars valgt til ny ordfører i Murmansk by, etter Savtsjenko. Tross kritikk om brudd på valgloven regnes valget å være tilstrekkelig lovlig gjennomført. Også guvernørens rolle i dette valget er en av spekulasjonene til hans avgang.

 

Desember 2008

Patriark Aleksij II døde 5 desember 2008

 

Patriarken har i løpet av sin 18 år lange funksjonstid som åndelig overhode og -autoritet blitt de siste 100 års største samfunnsbygger i det Hellige Russland. Han har ført folk og Kirke sammen igjen såvel reelt som formelt etter unions-oppløsninga 25.12.91, og forent den Ortodokse 'eksil-kirka' med den russlandske. Det ventes ikke at etterfølgeren kan videreføre den uomtvista integriteten som overhodet for den Ortodokse ('rettroende') Kirka i verden har hatt etter unionstida. Til orientering har Patriarken for den Kristne Ordodokse Kirka omtrent den rolla som paven har i vesten.

 

November 2008

FORRETNINGSUTVIKLING I NORDISHAVET

Som oppfølging av tidligere erklæring er nordområdene nu definert som viktig ressursbase i de neste 20 årene ifølge de russlandske føderale utviklingsstrategiene som ble vedtatte i høst. Det gjelder fiskeri og fiskeindustri, samt utvinning og leting etter olje og gass, såvel på ubestridt russlandsk territorium, som i fellesterritoriene i Nordishavet, inkludert svalbardområdet (gml. russisk: "Grumant"). Det forutsettes betryggende sikring av aktivitetene med økt tilstedeværelse av Forsvaret, i motsetning til situasjonen de siste årene, med tilspisninger langs flere yttergrenser som følge.

 

Også forretningslivet og Regjeringa på Murman  (Murmansk oblast) følger opp planen, gjennom påbegynt strategiplan til 2025, som man venter kan presenteres innen april 2009.

 

 

April 2008

ÅPENHETSREFORMER NORSK SIDE?

De norske sentralmyndighetene har nu begynt å gi etter for åpenhetsreformer bl.a i grenseregimet. Kolarctic Norge melder 11.04.08 på www.kolarctic.no at arbeidet med fjerning av de synlige enveisglassene på grensa skal være ferdig 5 mai. Oppmykningene kan bidra til at også nordnorsk side kan få inntekter av det økende kjøpesterke markedet i nabofylket Murmansk, og innrømme nordnorsk side turismebasert vekst.

Det kan ikke ventes tilsvarende nivå inntekter av turisme og forretningssamarbeid som det Finland har fått, da Finland foretrekkes utfra tjenestevillighet, tilrettelegging og at det ifølge turister fra Russland er et trygt land. Sammen med oppmykninger av visumregimet og fremtvunget bedre behandling av reisende fra Russland som følge av økt kjøpekraft kan imidlertid dette tiltaket være et viktig symboltiltak for å svekke inntrykket av Norge som "Europas siste Sovjetstat" eller i det minste et "vanskelig" land å samarbeide med. Ved fortsatte reformer innenlands kan eksempelvis turisme om få år utgjøre en viktig del av brutto fylkesprodukt i provinsen Finnmark, og motvirke trenden i det siste med relativ utvikling tilbake til "fattignorge".

______________________________

 

Januar 2008

Tryggere for fiskere i nord

Presidentkandidat Medvedev lovte ved åpninga av valgkampen sin på Murman 10 januar å styrke Forsvaret sin tilstedeværelse i nord, ifølge norsk side www.kolarctic.no 13.01.08 og media i Russland. I løpet av flere års svak russlandsk nordområdepolitikk har det kommet ulike signaler på ubalanse, og fiskerinæringa har delvis vært hemmet i næringsutøvelsen av utenlandske fartøyer, også i fellesterritoriet mellom Russland og Norge i Barentshavet. Det gjenstår å se om dette blir reelle reformer i retning ivaretakelse av næring og territorium, eller kun politikerprat.

________________________

 

Jul i Nord:

SEVER ønsker God Jul såvel katolsk 25 desember, som Ortodoks 7 januar

desember 2007

     

________________________________

 

 

Leder av "Barentssekretariatet" -diplomat fra Russland

november 2007

Den ikke ukjente diplomaten Aleksandr Ignatjev velges av Barentsrådet i november som den første lederen av Barentssekretariatet. Hittil har det vært mer eller mindre offisielle organisasjoner i de enkelte deltakerland som har fungert som sekretariater for møter og prosjektfinansiering over landegrenser. "Barentssekretariatet" blir lokalisert i Kirkenes, der også en norsk del av dette har vært etter opprettelsen av den såkalte Barentsregionen i januar 1993.

_________________________________

 

 

Strategiske partnere i nord på felles hav

oktober 2007

Gass og olje-samarbeid mellom Norge og Russland som følge av avtalen mellom StatoilHydro og det store foretaket Gazprom kan gi underleverandører i Nordnorge arbeid og utvikle nordnorske fortrinn. Det skjer imidlertid ikke automatisk, og sørnorske og spesielt utenlandske produsenter er ofte å foretrekke på forholdet pris/kvalitet. Nettverk som er bygget over grenser de siste årene på området kan komme til anvendelse, men bare om det skjer rask nok omlegging til matnyttig forretningstenkning. Dette er ikke minst ei utfordring for nordnorske konstellasjoner utfra medbrakt tankegods og kunnskapsnivå. Norske reformer ikke minst innen kompetanse og informasjonsfrihet vil kunne operasjonalisere forretningssamarbedet på felles hav. Det samme kan gjelde på felles territorium Grumant (norsk Spitsbergen) innen eksempelvis forslaget fra Guvernør Jevdokimov i begynnelsen av oktober, om felles industriell utviklingssone der. Det norske regimet er imidlertid i krysspress utfra forpliktelser til alliansepartnere fra den kalde krigens tid og logikk, noe som fortsatt vil tilordne velkjente reaksjonsmønstre i minst ett tiår fremover. At dette nu er forretningsmessig irrasjonelt mht nordnorsk og tildels norsk kapitalismeutvikling vil dessverre ikke bli tillagt vekt.

_______________________________

 

Forsvaret av nordområdene styrkes (september 2007)

 

Etter ensidig og sammenhengende svekkelse av forsvarsevnen etter unionsoppløsninga 25.12.91 styrkes nu omsider forsvarsgrenene Luftforsvaret og Sjøforsvaret, noe som ikke minst nordområdene drar nytte av gjennom økt tilstedeværelse. Det presiseres at direkte foranledning ikke er USA med alliansestater sin ekspansive nordområdepolitikk, men et generelt behov for utligning av flere års ubalanse langs et stort spekter eksterne grenser. Den vellykka utprøvinga i september av vakuumbomba med 20 ganger mer effekt enn den USA har, gjelder også som trygghetsskapende tiltak etter implementeringa av Clinton-doktrina* (*Av noen analytikere definert som "ny verdensorden" etter angrepet på den europeiske staten Jugoslavia 23.03.99, der styrkemessig overmakt hjemler bruk av den også utenfor hittil gjeldende interessesfærer, og som i nevnte tilfelle bidro til maktforskyvning med kjente resultater i USA og dernest Europa).

__________________________________

 

MAI 2007:

 

"Norske dager" på Murman: Norge markerer sin kultur og tilbyr musikk og arrangementer på Murman, hovedsaklig i Murmansk by, i mai måned. En delegasjon fra nabofylket Finnmark markerte også grunnloven 17 mai (fra 1814, det året landet gikk over fra union med Danmark til Sverige). En positiv funksjon som markeringene kan ha er å redusere inntrykket av Norge som et vanskelig land der provinsene ikke kan foreta seg noe uten sentral klarering.

 

Føderasjonens President Vladimir V. Putin på besøk her nord

Aktuelle utfordringer av strategisk og økonomisk karakter ble drøftet med Guvernør Jurij A. Jevdokimov m.fl på Murman 

 

Russlands Første-President Boris Nikolajevitsj Jeltsin er død

 

...